ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ต่อเวลาการดำเนินโครงการ Faster Payment ลดระยะเวลาเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ช่วยคู่ค้าธุรกิจ SMEs เพิ่มความแกร่งให้สุขภาพทางการเงินของคู่ค้า สร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางสาวธิดารัตน์​ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  จากการดำเนินโครงการ Faster Payment ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจของบริษัท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการลดระยะเวลาเครดิตเทอมเพียง 30 แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs กว่า 6,000 ราย ได้มีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถประคองธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติ ซีพีเอฟ จึงได้ขยายเวลาโครงการดังกล่าว ออกไปอีก 3 เดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2564 นี้ โดยหวังที่จะมีส่วนช่วยให้คู่ค้าธุรกิจ สามารถปรับตัวได้ท่ามความไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินค้า หรือพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

“ตลอด 6 เดือนของการดำเนินโครงการฯ​ ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ของซีพีเอฟสามารถประคองการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว บรรเทาผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงได้ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าวัตถุดิบและการบริการให้กับซีพีเอฟได้อย่างต่อเนื่อง คู่ค้าบางรายยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการตลาดในยุคนิวนอร์มอล เช่น การขายทางออนไลน์ อีกด้วย” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ริเริ่มโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ช่วยเหลือและสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทจำนวนกว่า 6,000 ราย โดยการลดเวลาเครดิตเทอมเหลือเพียง 30 วัน ตอบรับกับนโยบายของเครือซีพี ซึ่งเป็นการช่วยสร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ

ขณะเดียวกัน ในปี 2564 นี้ ซีพีเอฟ ยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการจัดซื้อของบริษัทฯ​ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อนำไปบูรณาการและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้แก่คู่ค้าธุรกิจได้ ขับเคลื่อนกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อแรงงาน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัมมนาทางออนไลน์ (CPF Capacity Building for Partnership) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้กฎระเบียบ สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้แก่คู่ค้าธุรกิจได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักสากล  และสร้างความมั่นใจและการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าในอนาคต./