จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน เพื่อบูรณาการแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง (ระดับกลุ่มจังหวัด)

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. ที่หอประชุมอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เวทีที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายปรีชา สุขกล่ำ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางอมรรัตน์ กลึงไกร นายอำเภอมหาราช ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำจากผลการรันแบบจำลองน้ำท่วม ทำให้ทราบพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างเป็นการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่น้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง และพื้นที่ลุ่มต่ำในผังน้ำ รวมทั้งเสนอแนะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ตลอดจนให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่อง “น้ำท่วม” ที่มีสาเหตุจากการรุกล้ำลำน้ำ การสร้างอาคารกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่ลุ่มต่ำ นับวันจะเพิ่มมากขึ้น การกำหนดผังน้ำเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล บังคับใช้ผังน้ำตามกฎหมาย และใช้ประโยชน์เพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมด้านน้ำ โดยจะแสดงให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยระดับต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำ หรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้งต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya