จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักและพื้นที่รองรับการขยายตัวเมือง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังแนวคิด ร่างนโยบาย และร่างผังเมืองรวม

วันที่ 7 เมษายน เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักและพื้นที่รองรับการขยายตัวเมือง โดยมี นางสาวธิดารัตน์ พินิจถิรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

การดำเนินการที่ผ่านมา ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 และประชุมกลุ่มย่อย โดยได้นำประเด็นจากการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำมาสู่การประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ตามบทบาทของพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะอิน

กลุ่มที่ 2 จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ และอำเภอภาชี

กลุ่มที่ 3 จำนวน 9อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และร่างผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya