จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติ ”พลังผู้สูงอายุ รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด” เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายใต้วิถีแบบใหม่ New Normal

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น. ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติ ”พลังผู้สูงอายุ รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด” ประจำปี 2564

โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 150 คน เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และการพัฒนาสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว และผู้สูงอายุดีเด่น อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาดจังหวัดฯ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ผืน ให้กับชมรมผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอเพิ่มเติมอีกด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว ที่ควรให้ความเคารพนับถือ เอาใจใส่ดูแล เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานและบุคคลในครอบครัว อีกทั้งเป็นผู้มีภูมิปัญญา มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และเปิดโอกาศให้ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รวมถึงร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย โดยจัดงานตามมาตรการของกรมควบคุมโรค ภายใต้วิถีแบบใหม่ New Normal

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya