ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศปก.จ.อย) จัดประชุมวางมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยกิจกรรมที่จัดได้และงดจัด

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศปก.จ.อย) โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พ.อ.(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.อย นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ หน่วยงานภาคเอกชน สมาคม ชมรม และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม

พร้อมเชื่อมสัญญานผ่านระบบประชุมทางไกลไปยัง 16 อำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสื่อสารมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ สะสมทั้งสิ้น 63 ราย รักษาหายแล้ว 60 ราย รักษาอยู่ 3 ราย

โดยที่ประชุมได้มีการทบทวนประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอความร่วมมืออำเภอ เทศบาล ในการตรวจเฝ้าระวัง ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ (Sentinel Surveillance) รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่สีเหลือง

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่สีเหลือง จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อแนะนำ แนวทาง รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตามกฎเกณฑ์

พร้อมทั้งให้คงมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามประกาศคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) การให้ประกาศที่ ครม กำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยขอให้นายอำเภอ เทศบาล เน้นย้ำสถานประการการประเมินตนเอง ด้วยการโหลดแอปพลิเคชั่นของกรมอนามัย Thai Stop COVID Plus หากพบว่าสถานที่มีความเสี่ยง สามารถขอคำปรึกษาจากสาธารณสุขในพื้นที่

สำหรับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอยุธยา กำหนดให้กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ คือ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว(โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา) กิจกรรมทางศาสนาตามประเพณี(โดยให้เป็นไปตามที่คณะปกครองแต่ละศาสนากำหนด) และขอให้งดจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก/สัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น สรงน้ำพระสงฆ์ สาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม เปิดท้ายกระบะเล่นสงกรานต์บนถนน คอนเสิร์ต รำวง เต้นรำ ขบวนแห่/รถแห่ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T และมาตรการที่กำหนดในคำสั่ง 4073/2563 อย่างเคร่งครัด กรณีมีผู้เข้าร่วมงานเกิน 300 คน ผู้จัดงานต้องเสนอแผนการจัดงานให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิจารณาก่อนอนุญาตจัดงานดังกล่าว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya