ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 15 (ตะวันตก) นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมี นายอธิวัฒน์  ศิลาหม้อม ผู้อำนวยการสำนักบริหารชุมชนดินแดง และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง เข้าร่วมชี้แจง  สามารถสรุปผลการประชุม ดังนี้

 1. งานรื้อถอนอาคารแฟลต 18-22
 2. การก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2
 3. การขนย้ายผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุนดินแดง ระยะที่ 2 ขึ้นอาศัยในโครงการฟิ้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)
 4. แนวทางการบริหารจัดการห้องว่างคงเหลือในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1
 5. การบริหารจัดการแผงร้านค้า
 6. การเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมรื้อถอนอาคารแฟลต 18-22
 7. การบูรณาการร่วมกับกรมต่างๆ ของกระทรวง พม.
 8. การจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นบ้านใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561
 9. แผนการดำเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562
 10. การจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อถอนอาคารแฟลต 18-22
 11. การแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟิ้นฟูชุมชนดินแดงแทนกรรมการที่เสียชีวิต (ผู้แทนผู้อยู่อาศัย)
 12. กิจกรรม KICK OFF ธนาคารเวลา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย รมว.พม.เป็นประธานพิธีเปิด

ทั้งนี้ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ มอบสำนักบริหารชุมชนดินแดงเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้