สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับเกษตรกรกลุ่มเข้มแข็ง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการงาน #วันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้อนรับเกษตรกรกลุ่มเข้มแข็ง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการงาน #วันดินโลก (World Soil Day) ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จากการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน ทำให้เกษตรกรมีความสนใจ ต้องการรับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมวันดินโลก โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านอีปาดและบ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 24 คน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงาน. ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4. นำพาเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ภายในสำนักงานเขต และยังให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 เนื่องในโอกาส วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้ด้านการปรับปรุงดิน ลักษณะดิน หน้าตัดดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ดินเบื้องต้น ด้วยชุดวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของตน เพื่อนำมาตรวจสอบสมบัติดินในเบื้องต้นได้ นำไปสู่การจัดการพืชปลูก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ และได้เห็นรูปแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้รับสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร นำไปสู่ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรดินต่อไป