ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) เปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ ๙ หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย อีกทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสาวอนัญญา อัตชู) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP