สธ.ออกประกาศฯ การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ  อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้ใช้บัตรอวยพร หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญคือหากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆเช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ

โดยขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมองค์กร MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  โดยประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

“การให้และรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกในครอบครัว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกในครอบครัว ให้เป็นแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”นายแพทย์ไพศาลกล่าว

*********************************