กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือแนวทางการชี้แจงรายงานผลตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียมการชี้แจงเรื่องการนำเสนอร่างรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยร่างรายงานฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ และอนุสัญญาฯ เช่น  มาตรการ กลไก นโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  การติดตามความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างรายงานฯ แล้ว และมีมติเห็นชอบต่อร่างรายงานฯ  โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ไปยังคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

—————————————

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม