กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยกเลิกสำเนาบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสมณ์ พรหมรส อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ออกประกาศการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทำเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อให้บริการแก่ประชาชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 17 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ด้วยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ รวมถึงเป็นการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิตอล (Digital Goverment) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

…………………………………………………

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม