รองอธิบดีกรมผส.ประชุมการปรับปรุง (ร่าง) คำชี้แจงการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุง (ร่าง) คำชี้แจงการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวง พม. ชี้แจงการเปลี่ยนชื่อ “กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ” ในสังกัด กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พิจารณาข้อเสนอ/ความเห็นต่อการปรับปรุง (ร่าง) คำชี้แจงการจัดตั้งกองกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) คำขอชี้แจงการจัดตั้งกองกองทุนผู้สูงอายุ ๑) การวิเคราะห์ภารกิจ ๒) เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง ๓) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ๔) นโยบาย แผนงานสำคัญที่กองทุนผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบ ๕) ระบบและวิธีการทำงาน ๖) ปริมาณงาน ๗) งบประมาณและบุคลากร ๘) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ๙) ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ ๑๐) ตัวชี้วัดแสดงความสัมฤทธิ์ผลการจัดตั้งส่วนราชการ โดยมี รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาววรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP