รมว.พม.เปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม”

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการต้นแบบ ๑๑ รางวัล รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ๓ รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ๖๔ รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน ๘ รางวัล และมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการระดับดีมาก ๓๒ รางวัล โดยมี คณะทำงานรัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้แทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการทั้ง ๗ ประเภท คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรคนพิการระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานดังกล่าว ทั้งนี้ งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP