กรมควบคุมโรค ระดมเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคกลาง

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ระดมเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ     ปี 2562 ในพื้นที่ภาคกลาง  โดยเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคฯ ปี 2562” ในพื้นที่ภาคกลาง  เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่เข้มแข็ง  เป็นเอกภาพทั้งระดับประเทศ  ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของภาคกลาง ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)  สคร.4 จ.สระบุรี  สคร.5 จ.ราชบุรี  สคร.6 จ.ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และอุบัติเหตุทางถนน  โดยสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2561 พบว่าในพื้นที่ภาคกลางมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 31,961 ราย หรือร้อยละ 41.5 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีผู้เสียชีวิตรวม 52 ราย (ทั่วประเทศป่วย 76,936 ราย เสียชีวิต 103 ราย) ส่วนโรคพิษสุนัขบ้ามีรายงานผู้เสียชีวิต 3 รายในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง 2 ราย และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย (ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด)  สุดท้ายประเด็นเรื่องอุบัติเหตุทางถนน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ปี 2561 เป้าหมายคือ 16.79 ต่อประชากรแสนคน โดยผลการดำเนินงานทั่วประเทศ 18.71 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอัตราเสียชีวิตของในทุกเขตของภาคกลางยังคงสูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตภาพประเทศ

ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศ   ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   กรมควบคุมโรค ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ของการประชุม มีดังนี้ 1.เพื่อให้เครือข่ายสาธารณสุขภาคกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทางการป้องกันควบคุมโรคระดับพื้นที่  และ 2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง

ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ งานระบาดวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรมควบคุมโรค ในพื้นที่ภาคกลาง รวมจำนวน 280 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561        ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  ซึ่งนอกจากได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่แล้ว      ยังเป็นการร่วมหาแนวทางและวางเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในปีถัดไปด้วย

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค