กศน.จัดอบรมโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้น จากการเป็นยาเสพติด

Featured Video Play Icon

กศน. จัดอบรมโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบางเดชะ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี สำนักงาน กศน.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ขับเคลื่อนและจัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อให้เป็นวิทยากรและแกนนำที่จะขยายผลสู่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ครู กศน. วิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่สนใจ จากจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนในการเรียนรู้และเข้าใจกัญชา มีทักษะในอาชีพโดยใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย นำมาสู่หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรในวันนี้ เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อ