อธิบดีกรมผส.ลงพื้นที่เชียงราย เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ลงพื้นที่พร้อมเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย และเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแล้วจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ ๑๑ ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ของประชากรทั่วประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Agins Society) อย่างสมบูรณ์ จำเป็นที่ทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังเช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชน ในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด ๑๗๐ คน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ ๑) ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กายภาพบำบัด รำไทเก็ก รำวงย้อนยุค กีฬา ๒) ด้านสังคม เรียนรู้กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่าง ๆ ของชาติ ๓) ด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และ ๔) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์, ตุ๊กตาการบูร, การทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ทำของที่ระลึก ทำผ้าพันคอ ทำผ้าเช็ดเท้า เหรียญโปรยทาน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

ในการนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ได้เปิดป้ายอาคารศูนย์ ศพอส. ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย โดยในศูนย์ได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์คุณภาพลูกประคบ น้ำมันนวด ยาหม่อง และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจอีกด้วย จากนั้น รับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุใน ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันกลาง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง ตำบลสันติสุข ตำบลเมืองพาน และตำบลป่าทุ่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย และชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP