กรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมที่ดินส่งสายสำรวจ 30 สาย ออกไปดำเนินการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับ  การยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินในพื้นที่ด้วย

นายประยูร  รัตนเสนีย์ เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดรับกับ  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจ  ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่โดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตร นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด – สุไหงปาดี รวม 15,000 แปลง

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า  การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวของกรมที่ดิน เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป้าหมายรวม 60,000 แปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 16,243 แปลง ในการดำเนินการจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดิน เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม อีกทั้งโฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับยังถือเป็นเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีแนวเขต       ที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินอีกด้วยสำหรับประชาชนที่ถือครองที่ดินทั้งที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ หนังสือรับรองการทำประโยชน์และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการ หรือสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โทร 0 2503 3959-61

 

————————————