อพท.ประกาศต้านคอรัปชั่น

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ร่วมแสดงพลัง “เจตจำนงสุจริต” ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการบริหารงาน รวม 6 ด้าน คือ

(1) โปร่งใส

(2) พร้อมรับผิด

(3) ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

(4) วัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

(5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

(6) การสื่อสารภายในหน่วยงาน

เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้