กปน. Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. แถลงทิศทางการดำเนินงานของ กปน. ในปี 2562 “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก กปน. และสื่อมวลชนร่วมงาน

นายปริญญา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กปน. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมที่จะสร้างความสุข ความสะดวก รวดเร็ว ที่มากกว่า แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกด้านอย่างยั่งยืน “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยผ่าน 3 ด้านหลัก ดังนี้

  1. Change for Better Life ð เร่งปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่กว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว เพื่อให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่ดีขึ้น ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ ตลอดจนช่วยลดปัญหาจราจรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้ โดยในปี 2562 จะดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาขนาด 100-300 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยแบริ่ง เป็นต้น ð ร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งอนาคต อาทิ ดำเนินการรื้อย้ายและปรับปรุงท่อประปาในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า บูรณาการงานก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ร่วมกับกรุงเทพมหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ð นำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้วยการควบคุมพัฒนาระบบน้ำดิบ-ผลิต-จ่าย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั่นคือ มีการควบคุมคุณภาพน้ำทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ
  2. Change for Better Service ได้แก่ ðโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อขอใช้บริการ ð ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวก สบาย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ð เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมที่ เดอะมอลล์ บางแค ð ปรับรูปโฉม MWA onMobile “แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” ให้ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งการติดตั้งประปาใหม่ รายละเอียดใบแจ้งค่าน้ำประปา จ่ายค่าน้ำประปาได้ทั้งผ่านบัตรเครดิตและสแกน QR Code ได้สูงสุด 2 เดือน ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ð กิจกรรม “โหลดปั๊ป ลุ้นรับ 2 ต่อ” มอบรางวัลให้กับประชาชนที่ดาวน์โหลดและใช้งานแอปฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 ð เพิ่มช่องทางการให้บริการรูปแบบใหม่ Line@การประปานครหลวง ในชื่อแอคเคาท์ @mwathailand และ ð โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงแนะนำการล้างถังพักน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
  1. Change for Better Giving บริหารจัดการและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายของ กปน. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยจัดให้มี ð การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ð ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. ð จัดวันพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. “Stakeholders Day” เพื่อรับฟังการดำเนินงานของ กปน. และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้แก่ ð โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปา ð โครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต้นน้ำ ð โครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และโรงเรียนบ้านห้วยเสือ จ.กาญจนบุรี ð โครงการ “ริมคลองประปาน่าอยู่” ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนหรือชุมชนบริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก รวม 4 แห่ง

กปน. ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง และมุ่งมั่นพัฒนา “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีเสถียรภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนในยุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

**********************************