สธ. ชื่นชม “รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน” จ.พิจิตร ต้นแบบ รพ.คุณธรรมแห่งแรก

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต้นแบบแห่งแรกของการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ด้วยคุณธรรมนำโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลที่ยั่งยืน

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดที่มีประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของโรงพยาบาลในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมของประเทศ มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยแนวคิด “คุณธรรมนำโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลที่ยั่งยืน”

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานที่เริ่มต้นจากผู้ให้บริการสร้างความมุ่งมั่นในการทำดีร่วมกัน กำหนดคุณธรรมเป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาล “พอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ” อาทิ รณรงค์ลดหนี้ ทำบัญชีครัวเรือน การให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และสร้างบ้านอุ่นรักให้ผู้ยากไร้ เป็นต้น ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าชื่นชม โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดี ไม่ประสบวิกฤตด้านการเงิน และเจ้าหน้าที่มีความสุขมากขึ้นจากการเป็นผู้ให้ และประชาชนผู้ใช้บริการมีความสุข พึงพอใจสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลสูงขึ้นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ดูแลประชากรในอำเภอตะพานหินและพื้นที่ใกล้เคียง 67,000 คน เป็นโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมของประเทศ เป็นที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตที่เป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจกลับคืนมา เอื้อให้เกิดบรรยากาศบริการคล้ายเป็นญาติสนิทที่สัมผัสได้จริง

*****************************************