สอศ. จับมือ บ.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย ร่วมผลิตกำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ    การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล พร้อมผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรมการบิน นับเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เป็นอุตสาหกรรมที่สอดรับกับการพัฒนาและผลิตกำลังคน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีคุณบัญชา ชุนสิทธิ์ เป็นประธาน และบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด เป็นอนุกรรมการ  ได้ให้การสนันสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ให้การสนับสนุนเครี่องยนต์ อะไหล่อากาศยานเครื่องบิน อุปกรณ์ชิ้นส่วนอากาศยาน  ให้เป็นสื่อการสอนการฝึกของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรช่างอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน รวมมูลค่า 500,000,000 บาท โดยมอบให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต 2.วิทยาลัยเทคนิค      ดอนเมือง กรุงเทพฯ 3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  5. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ6. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า  สอศ. เห็นความสำคัญของความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ที่ได้มาตรฐานเช่น บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีศักยภาพระดับโลก อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC ได้ร่วมมือและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ดำเนินการให้นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

30 พฤศจิกายน 2561