พม.จัดกิจกรรมคาราวาน ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

วันที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)เป็นประธานในการเปิดโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ณ สวนสาธารณะศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด“ให้…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และรณรงค์การบริจาคประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยใน 4 ภาค และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

นายอภิชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส โดยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เรื่อง กำหนดแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพิ่มเติม 2 แหล่ง คือ การเก็บภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี และการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผ่านการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 50 บาท โดยเริ่มมีการจ่ายเงินดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ในทุกวันที่ 15 ของเดือน

 

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดำรงชีพ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 781 คน รวมทั้งบุคคลทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,648,392.47 บาท ทั้งนี้ การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุยังมีจำนวนน้อย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้ดำเนินโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขับเคลื่อนคาราวานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย 1) ภาคกลาง ในวันนี้ จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง 2) ภาคะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. 3) ภาคใต้ จัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. และ 4) ภาคเหนือ จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

“ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีความประสงค์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นได้ที่หน่วยงานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท่าน รวมถึงธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น โดยท่านจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ พร้อมการหักลดหย่อนภาษี 1 เท่า ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 หรือ เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง” นายอภิชาติ กล่าวในตอนท้าย

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP