ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก 30 พ.ย. – 29 ธ.ค. 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม   ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด จำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย จำนวน 1 ชุดดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
  5. สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดยื่นคำร้องฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

*****************************