กรมสค.โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดจนเป็นการแสดงผลงาน และเวทีแสดงออกถึงศักยภาพของผู้รับการฝึกอาชีพฯ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ งานศิลปหัตถกรรม ขนมไทยโบราณ (ทองเอก ทองหยอด จ่ามงกุฏ) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์เป็นมรดกสืบไป กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่กลองยาว ฝึกทักษะสาธิตฐานการทำทอดมันหน่อกะลา อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดและฐานการทำขนมไทย (ขนมกล้วย/ฟักทอง) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคกลาง จ.นนทบุรี