กสร. เตรียมยกร่างกม.แรงงานนอกระบบ เน้นส่งเสริมและพัฒนา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พร้อมเผยคณะทำงานมีมติปรับจากคุ้มครองเป็นส่งเสริมและพัฒนา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ได้พิจารณาการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบในภาพรวม ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว รวม 4 ครั้ง จากการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

        อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า แรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มแรงงานที่มีความหลากหลาย          ทั้งประเภทอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ สถานที่ทำงาน ความเสี่ยง ความมั่นคง และสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการดูแลกลุ่มดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมา กสร. มีกฎหมายที่ดูแลแรงงานนอกระบบ 3 กลุ่ม คือ ลูกจ้างทำงานบ้าน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ลูกจ้างในงานเกษตรซึ่งมิได้มีการจ้างงานตลอดทั้งปี ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 ทั้งนี้ กสร.จะเร่งผลักดันให้ขยายการดูแลแรงงานนอกระบบไปยังกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป