กรมควบคุมโรค เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลการคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมเดอะเล็คกาซี่  จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บันทึกข้อมูลและการติดตามประเมินผลการคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในแฟ้ม Special PP (ระบบ 43 แฟ้ม)” ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้)  ซึ่งระบบคัดกรอง ดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพอย่างเป็นระบบ จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้ดียิ่งขึ้น ให้ทุกคนที่ดื่มเลิกดื่มได้ แต่ถ้าเลิกไม่ได้จะทำอย่างไรให้ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่รบกวนหรือทำร้ายคนรอบข้างหรือมีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ  ในการจัดทำข้อมูลครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานในพื้นที่ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อีก

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเขตบริการสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 88 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผลจากระบบรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 …..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค