กสร.อบรมลูกจ้างผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001-2010 สร้างความยั่งยืนให้กับสถานประกอบกิจการในการธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ว่า กสร.ได้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ขึ้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมโอกาสในการแข่งขันของธุรกิจไทย การตรวจติดตามภายในนับเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ผู้ตรวจติดตามจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และข้อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคนิคขั้นตอนการตรวจประเมิน

นายกิตติพงษ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ผู้ตรวจติดตาม สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กสร. จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทยขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้ต่อเนื่อง หรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 52 คน โดยมีมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจประเมินภายในที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป