กรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมหารือ โครงการสำคัญ (Flagships Project) เรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เชิญหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการสำคัญ (Flagships Project) เรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ และนำเสนอ ครม. ให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ และกำหนดอยู่ในแผนทุกระดับเพื่อป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยได้เชิญอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ในฐานะประธานที่ปรึกษา ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ การกำหนดผู้รับผิดชอบรวมถึงอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมพิจารณากรอบแนวคิด เพื่อวางแผน การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการดำเนินงานของแต่ละกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

 

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ

ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.o.th/th หรือ  https://www.facebook.com/OlderDOP