กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำเสนอต้นแบบการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนต่อองค์การสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2561 นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม UN Global Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 7 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำเสนอต้นแบบที่ดีของรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมกับผู้แทนจากรัฐบาลจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยได้ยกตัวอย่างกิจกรรมสำคัญ เช่น การประชุม/หารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  การฝึกอบรมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ การบรรจุความคาดหวังต่อภาคธุรกิจไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2562 เช่น การจัดทำโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน การจัดทำคู่มือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการญฯ การพัฒนา application เพื่อตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบด้าน การจัดทำหลักสูตร E-learning เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการอบรมนักการทูตเพื่อให้ดูแลกลุ่มนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งได้ยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในการให้ความรู้ คำปรึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือเชิงเทคนิคแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียที่ประสงค์จะขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

นอกจากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะได้หารือร่วมกับ Professor Surya Deva รองประธานคณะทำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises) โดยรองประธานคณะทำงานสหประชาชาติฯ ได้ชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำภูมิภาคในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้าง นอกจากนั้น ยังได้เสนอให้ประเทศไทยพิจารณาแก้ปัญหาข้อท้าทายที่มีอยู่ เช่น การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  การดูแลนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้รับไปดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป