ประกันสังคมมุ่งสู่สุโขทัย รุกเผยแพร่งานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกล่าวถึงการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมที่ผ่านมา เป็นการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมเชิงรุก เพื่อสารสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาในงานประกันสังคม   กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันสังคม  สิทธิประโยชน์  และแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชน ในจังหวัดพิษณุโลก  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  พิจิตร  ตาก  อุทัยธานี  กำแพงเพชร  ลพบุรี  และจังหวัดชัยนาท  ให้สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ  เพื่อพัฒนาผู้ประกันตนสู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่” โดยนางอัจฉรา  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีกิจกรรมจำลองบทบาทสมมติให้เป็นลูกจ้างผู้สูญเสียอวัยวะ (Simulate) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ข้อจำกัดจากสภาพพิการ      ในส่วนของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จะมีการจัดเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิที่เท่าทัน (สถานการณ์) สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านประกันสังคม นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ผู้แทนทางการแพทย์ นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนางสาวนุศราภรณ์  รอดเที่ยง  เป็นผู้ดำเนินรายการ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกันตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของตน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี    และหากมีข้อสงสัยงานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน