รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)ประชุมการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะที่ ๕.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ในฐานะรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) กรรมการ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นางอริษา ปิ่นประเสริฐ) กรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม และเจ้าภาพหลัก แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนการออมแห่งชาติ และสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน

๒). ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พบว่า โครงการโดยส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน แต่ในส่วนของการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากประชาชนที่สนใจสมัครสมาชิกไม่มีคุณสมบัติตามที่ กอช. กำหนดไว้ อีกทั้งประชาชนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การออมของ กอช. โดย กอช. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการเพิ่มสมาชิกโดยเน้น ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (นักเรียน/นักศึกษา) กลุ่มตัวแทน (หน่วยรับสมัคร/เครือข่ายความร่วมมือ) และกลุ่มโครงการพิเศษ (หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน)

๒.๒ ดำเนินการสื่อสารเชิงรุก เพื่อรักษาฐานสมาชิกเดิมโดยส่งเสริมการออมอย่างมีเป้าหมาย

๒.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่รองรับการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกมากที่สุด

๓). ข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

๓.๑ หน่วยงานเจ้าภาพหลักต้องมีการกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนบูรณาการฯ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๓.๓ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานกันระหว่างหน่วยงาน

 

ข่าว : ดร.จารุวรรณ ศรีภักดี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภาพ : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP