กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงข่าวคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้ง ๔ ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์) ร่วมแถลงในประเด็น คาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง ๔ ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

สืบเนื่องจากวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดตัวโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ให้…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมเป็นประธานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง ๔ ภาค ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นั้น

ทั้งนี้ การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุยังมีจำนวนน้อย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้ดำเนินโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขับเคลื่อนคาราวานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง ๔ ภาค ได้แก่

๑) ภาคกลาง จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๓) ภาคใต้ จัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น

๔) ภาคเหนือ จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

“ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีความประสงค์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นได้ที่หน่วยงานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท่าน รวมถึงธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น โดยท่านจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ พร้อมการหักลดหย่อนภาษี ๑ เท่า ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ผส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๐ หรือ เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง”

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP