ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดประชุมวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 21

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดประชุมวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพ” กำหนดกรอบพัฒนาในทศวรรษที่ 5 ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข ชุมชนมีสุขภาวะ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เปิดประชุมวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี  ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สมดังเจตจำนงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายให้นำองค์กรคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและความเป็นเลิศด้านการแพทย์

“เชื่อว่าการแพทย์ประกอบด้วยคุณภาพและคุณธรรมต้องไปด้วยกันเสมอ  หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดี   บุคลากรสาธารณสุขที่ดี  ต้องมีน้ำใจ มีความใจใส่ในประชาชนผู้รับบริการ  องค์กรต้นแบบแห่งความสุข ต้องมีความสุขทั้งผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการ  ชุมชน และองค์กร” ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษมกล่าว

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ ก่อกำเนิดจากแรงศรัทธาและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง ให้มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และมี 2 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเจซีไอ (Joint Commission International) ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ในปีนี้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 กำหนดค่านิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คือ  จงรักภักดี  มีคุณธรรม นำสร้างความสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข ชุมชนมีสุขภาวะ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข โดยนำแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมและมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง*************