พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

ปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,184 คน  โดยในภาคเช้ามีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จำนวน 2,121 คน  จากวิทยาลัยพยาบาลสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3 แห่ง มหาวิทยาลัยบูรพา 10 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 แห่ง ส่วนในภาคบ่ายจำนวน 2,063 คน สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 แห่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 9 แห่ง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 8 แห่ง และพระราชทานรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และอาจารย์พยาบาล พยาบาลที่ปฏิบัติงานระยะเวลานานและดีเด่น พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วย

ในการนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ของวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน มีความสำคัญต่องานให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นให้บุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและได้ปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ นำวิชาความรู้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแท้จริง

และในภาคบ่ายได้ประทานพระโอวาทเพิ่มว่า ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนไม่ควรหยุดพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการพยาบาลและสาธารณสุข พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสาร ให้ทันเหตุการณ์ ตลอดจนฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียร ความคิดพิจารณาให้มีขึ้นในตน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานดำเนินไปโดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีวิทยาลัยในสังกัดรวม 39 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 1 แห่ง และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 แห่ง ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตร 9 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถานบริการที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศ เป็นไปตามสภาพปัญหา ความจำเป็นการจัดบริการด้านสุขภาพ และแผนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยรับบุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้วิทยาลัยพยาบาลเข้าเป็นสถาบันสมทบในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

**********************