สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561

วันที่ 28 พ.ย. 61    นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว จังหวัดตาก ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารนิติบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี โดยในปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบตามแนวคิด “He Fore She ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นจังหวัดตาก ,การแสดงสัญลักษณ์ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และการอภิปรายในหัวข้อ “ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง” และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัคร จำนวน 200 คน