อกท.ภาค จัดประชุมวิชาการพร้อมรับ อกท.ชาติ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานศึกษาด้านเกษตรเข้าร่วม   12 แห่ง มีนักศึกษาร่วมงานจำนวน 731 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านการเกษตรของสมาชิก อกท. เชิดชูเกียรติสมาชิกและหน่วยอกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่อกท. ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก เผยแพร่ผลงานกิจกรรมสมาชิกและหน่วยอกท. และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยต่างๆ ได้แสดงออกและนำเสนอผลงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การสัมมนาผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ และการจัดนิทรรศการทางการเกษตร ซึ่งการศึกษาในสายวิชาชีพ หากเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทำด้วยตนเอง มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญ ก็จะนำมาซึ่งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเกิดความสำเร็จในอาชีพ

การจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระดับชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดการประชุมวิชาการฯ ดังนี้ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ กำหนดเปิดงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กำหนดเปิดงานวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กำหนดเปิดงานวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง กำหนดเปิดงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวนผู้สนใจงานเกษตรทุกท่านร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานด้วย เลขาธิการ กล่าวปิดท้าย /////////////////////////////////////////////////////////กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.