ก.แรงงาน สานสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างครบวงจร

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นำทีมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 ส่งเสริมความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างครบวงจร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ( 25th ASEAN Labour Minister Meeting : 25th  ALMM) และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 (10th  ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting : 10th  ALMM + 3) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย       การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมระดับผู้นำ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบสู่การจ้างงานในระบบ การส่งเสริมงานสีเขียว เป็นต้น โดยหัวข้อหลักของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ได้แก่ การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน หรือ Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community โดยมี ดร. มหาเธร์ บิน โมฮามัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ ตลอดจนแนวคิดริเริ่มในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเข้าถึงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับการครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งประเทศไทยจะมีการจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงงานที่มีคุณค่าผ่านการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว และการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบความร่วมมือของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน และเปิดตัวสาส์นรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครบรอบ 25 ปี ซึ่งถือเป็นการรวบรวมผลงานสำคัญของกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน รวมถึงร่วมกันหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนบวกสาม และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือทางเทคนิคต่างๆ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนบวกสามให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล