รองนายก พลเอก ฉัตรชัย ชื่นชมอสม.4.0 รพ.สต.นาอ้อ ขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลนาอ้อ เป็น อสม.4.0 ร่วมกับรพ.สต. และภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตำบลจัดการสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใช้แอปพลิเคชันช่วยการทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและถ่ายทอดไปสู่ประชาชน

บ่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาอ้อ ตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย และให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้มาเยี่ยมให้กําลังใจผู้บริหารและผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ โดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ซึ่งเป็น อสม. 4.0 เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตำบลจัดการสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพไปสู่ประชาชนจนได้รับการคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด โดยรพ.สต.นาอ้อ เป็น 1 ในรพ.สต.ทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 58,120 บาท เพื่อจัดทำที่พักขยะติดเชื้อรองรับทั้งตำบล เยี่ยมบ้านจัดทำแฟ้มครอบครัวทุกหลังคาเรือนและจัดตั้งชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่

พลเอก ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต. ติดดาว รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านให้เป็นอสม. 4.0 ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระบบสุขภาพครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคการรักษาการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับจังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนตามนโยบายพชอ. ทั้ง 14อําเภอในปีงบประมาณ 2561 คัดเลือกประเด็นในการขับเคลื่อน 30 ประเด็น ส่วนใหญ่คือ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง/เด็ก/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยระยะยาว และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีคลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) ทั้งหมด 8 ทีม โดยเปิดบริการในเขตเมือง 4 ทีม และเขตชนบท 4 ทีม ส่วนรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แล้ว 82 แห่งจากทั้งหมด 127แห่งคิดเป็นร้อยละ 64.57 มีอสม. 13,775 คน ได้รับการยกระดับเป็นอสม.4.0 ครบทุกคน ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพและพชอ. รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ เช่น การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

*****************************************