กระทรวงยุติธรรมโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือกับสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 

วันที่ 27 พ.ย.2561 นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม UN Global Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 7 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยในวันนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะได้หารือร่วมกับ Mr. Dante Pesce ประธานคณะทำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises) โดยประธานคณะทำงานสหประชาชาติฯ ได้ชื่นชมความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยและบทบาทในฐานะผู้นำภูมิภาคในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งได้สนใจสอบถามถึงความก้าวหน้า และรายละเอียดเนื้อหาของแผนฯ พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนฯ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม  การสะท้อนสภาพปัญหาและข้อท้าทายต่างๆ การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผนฯ และการพัฒนาแผนฯเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

นอกจากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญดังนี้ (1) การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมไทยต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  (2) การประชุมเพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ/ถูกละเมิดจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมนำเสนอในเวทีดังกล่าวด้วย (3) การนำเสนอต้นแบบที่ดีของอุตสาหกรรมทูน่าไทยในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน (4) การนำเสนอผลงานของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน