จังหวัดตากจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว โดยมี นายสุเมธ ทรายแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่ทางองค์กรสหประชาชาติได้มีการรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน ขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล และทางประเทศไทยก็ได้มีมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีการดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้ใช้ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญญาลักษณ์ในการรณรงค์ ไม่ยอม ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากได้ร่วมกับมูลนิธิสุวรรณนิมิตและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอำเภอแม่สอด เพื่อเป็นการกำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด Hear me Too เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการรณรงค์ในระดับสากลปี 2561 และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอำเภอแม่สอด มีความเห็นให้ใช้คำรณรงค์ว่า เปลี่ยนได้มะ เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พฤติกรรมนิ่งเฉย เป็นผู้เฝ้าระวัง สอดส่งดูแลและป้องกันการใช้ความรุนแรงดังกล่าว

—————————–