เอสซีจี รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมจาก “SET Awards 2018” ด้วยผลงาน Real-time Cement Silo Monitoring

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง รับรางวัล ดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2018ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร  จากผลงาน “Real-time Cement Silo Monitoring” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)                      มาใช้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าองค์กรสามารถตรวจสอบปริมาณซีเมนต์คงเหลือในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีได้แบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้งานสามารถคำนวณปริมาณความต้องการ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้งานซีเมนต์ในแต่ละไซต์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวที่เก็บไว้บนระบบคลาวด์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งโลจิสติกส์ และทำให้การเติมผลิตภัณฑ์ในสต็อกของลูกค้าเป็นไปได้แบบอัตโนมัติ ปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้งานจริงในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีแล้วกว่า 50 ไซโล และมีแผนจะนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม ตามความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้ รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมจากงานประกาศผลรางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กระบวนการดำเนินงาน รูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม  เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

****************************************************************