กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มธ. ดูงานผลิตน้ำประปาปลอดภัย

การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และคณะอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 77 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ณ โรงงาน
ผลิตน้ำมหาสวัสดิ์