สธ.สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2562 ด้วยแนวคิด “อำเภอสุขใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความยั่งยืน” เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2561 ขับเคลื่อน 2,400 โครงการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยแนวคิด “อำเภอสุขใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความยั่งยืน” โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,150 คน    ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้รับผิดชอบงาน พชอ. ระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามแนวคิด คนไทย ใส่ใจดูแลกัน มีเป้าหมายพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ องค์กร และประชาชนในอำเภอ เกิดเป็นวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้ง” ข้อมูลในปี 2561 ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วมครบทั้ง 878 อำเภอ รวม 2,400 โครงการ อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ 461 โครงการ อุบัติเหตุ 415 โครงการ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 408 โครงการ

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงาน พชอ. โดยสนับสนุนงบประมาณ และกำหนดนโยบายให้ พชอ.เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เชื่อมประสาน รพ.สต.ติดดาว คลินิกหมอครอบครัว และชุมชน ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิให้ประชาชนได้รับบริการ “ทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” และแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ที่กระทบคุณภาพชีวิต รวมทั้งให้เขตสุขภาพจัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง ระดับจังหวัดให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนและบริหารจัดการงบประมาณ และระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน พชอ. สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา จัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งในปีนี้ ได้ให้กรมวิชาการได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน พชอ.

สำหรับเป้าหมายของการดำเนินงาน พชอ.ในปีงบประมาณ 2562 เน้น 7 ประเด็น คือ 1.โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3.โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 4.การดูแล เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง 5.การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 6.การป้องกัน อุบัติภัยทางถนน และ 7. การพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

******************************  27 พฤศจิกายน 2561