โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี สำหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ตามแนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” โดยมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงมากขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสุภาพบุรุษทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรง ในสังคมทุกรูปแบบ ตามคำรณรงค์“สุภาพบุรุษ ยุติความรุนแรง”ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ซึ่งแสดงถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับแจ้งผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  ในปี 2559 จำนวน 16 ราย ปี 2560 จำนวน 20 ราย และในปี 2561 จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย ซึ่งสาเหตุหลักของความรุนแรงมาจากการดื่มสุรา และการเสพสารเสพติดคิดเป็นร้อยละ 51.43 ประเภทความรุนแรงทางร่างกายคิดเป็นร้อยละ 86.4 และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงในครอบครัว เพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนความรุนแรงในรูปแบบอื่น ในสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดโครงการโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที 25 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว การจัดขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 และขยายผลสู่ระดับอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่     29 พฤศจิกายน 2561 จะมีกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการรณรงค์ฯ ต่อไป