กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุม UN Global Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 7 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 26 พ.ย.2561 นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม UN Global Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 7 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันแรก โดย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และเป็นผู้ร่วมนำเสนอพัฒนาการและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) และเน้นย้ำความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนฯ  ที่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  การกำหนดประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ  การบรรจุประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ AICHR, OECD, Bali Process ฯลฯ รวมถึงความริเริ่มของประเทศไทยในการสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชื่นชมประเทศไทยอย่างกว้างขวางในฐานะประเทศผู้นำในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในทวีปเอเชีย และได้สนใจสอบถามถึงกรอบระยะเวลา (Timeline) ในการจัดทำแผนฯ ซึ่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ยืนยันความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ให้เสร็จภายในสิ้นปี 2561 และจะได้นำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ในปี 2562 ต่อไป