รมว.สธ.เปิด“หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ”สัญลักษณ์ 100 ปีสาธารณสุขไทย อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) เสมือนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชนผู้สนใจ ร่วมพิธี

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การสาธารณสุขไทยมีบทเรียนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ ทุ่มเทพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งมีบทเรียนของปัญหา อุปสรรค และความล้มเหลวที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน พัฒนาการของการสาธารณสุขไทยจึงเป็นเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า การจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้อดีต ทำให้เข้าใจปัจจุบันและกำหนดอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยเป็นงานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ การส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีคุณภาพเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการให้คุณค่าในการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และเรียนรู้จากอดีต เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 2 โดยวางแผนดำเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางรากฐานขององค์กรและการพัฒนาระบบหอจดหมายเหตุดิจิทัล ระยะที่ 2 การรวบรวมเอกสารสำคัญเพื่อสร้างคลังเอกสารที่สมบูรณ์ และระยะที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย งานจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขของประเทศที่เชื่อมโยงกับจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 เป็นห้องนิทรรศการ ห้องให้บริการจดหมายเหตุ  และห้องคลังจดหมายเหตุ มีระบบควบคุมความชื้นและความปลอดภัยตามมาตรฐานของหอจดหมายเหตุสากล ส่วนชั้น 4 เป็นสำนักงานหากต้องการมอบเอกสารด้านสาธารณสุขให้กับหอจดหมายเหตุฯเก็บรักษาหรือสืบค้นเอกสารสำคัญติดต่อได้ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 ซ.สาธารณสุข 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์ 0-2590-2364-5, 0-2590-1352 โทรสาร 0-2590-1498 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00–16.00น. อีเมล์ naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ www.naph.or.th