กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network

กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 12 ศูนย์เดินสำรวจ 100 สายสำรวจ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร พิษณุโลก อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กระบี่ พังงา และสงขลา เป้าหมาย 80,000 แปลง

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้   เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวมโฉนดที่ดินที่ได้ยังมีรูปแปลงที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน อีกทั้งรัฐสามารถ นำข้อมูลที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยประชาชนที่ถือครองที่ดินทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการ 18 จังหวัด หรือสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โทร 0 2503 3959-61

—————————————-