“บิ๊กอู๋”ลุยภูเก็ต ยกระดับทักษะแรงงาน หนุนธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน สาขา นวด สปา อาหารไทย และบาร์เทนเดอร์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยในปี 2561 สามารถดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้จำนวน 6,408 คน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้จำนวน 1,065 คน ประเมินความรู้ความสามารถฯ ได้จำนวน 565 คน และส่งเสริมสถานประกอบกิจการ จำนวน 204 แห่ง ลูกจ้าง 33,425 คน นอกจากนี้ ได้มีการฝึกหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหารไทยและนานาชาติ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ เทคนิคการให้บริการไวน์ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก นวดไทยเพื่อสุขภาพ การพัฒนา E-Commerce ร้านค้าออนไลน์ ช่างสีเรือยอร์ช ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

จากนั้น รมว.แรงงาน ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง โดยได้กำชับให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน (3A) ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 นโยบาย นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 นโยบาย และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 7 นโยบาย โดยให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้เป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ และมีแผนปฏิบัติการร่วมกันในลักษณะ One Plan เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 321,440 คน เป็นผู้มีงานทำ 317,022 คน ผู้ว่างงาน 4,418 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.37 มีแรงงานนอกระบบ 88,469 คน เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร 82,358 คน เป็นแรงงานในภาคเกษตร 6,111 คน มีแรงงานต่างด้าว 84,478 คน มีสถานประกอบการ 10,925 แห่ง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 171,636 คน มาตรา 39 จำนวน 27,541 คน และมาตรา 40 จำนวน 25,269 คน