กรมดย.นำสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1,000 คน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1,000 คน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เพื่อแสดงความขอบคุณที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประเทศ จึงผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว รวมถึงนำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงามตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ