จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อทราบและพิจารณาการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้โดยรณรงค์ปลูกปอเทืองขับเคลื่อนวันดินโลก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับโรงเรียนจำนวน 78 แห่ง ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สปอร์ตวันดินโลก 8 ครั้ง/สัปดาห์ นำข้อมูลวันดินโลกจัดรายการวิทยุทุกวันอาทิตย์  การรณรงค์ไถกลบตอซัง สำหรับกิจกรรมในเดือนธันวาคม ประกอบด้วย

1) การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการทางวิชาการดิน การจัดฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ตลอดเดือนธันวาคม ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด พร้อมจัดแผน ประสานงานการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตลอดเดือนธันวาคม

2)การจัดสภากาแฟสัญจรของจังหวัด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ แปลงปลูกปอเทืองอำเภอนิคมคำสร้อย

3) การจัดตลาดนัดเกษตรกรและบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคี การเสวนาวันดินโลกของหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลกของจังหวัดมุกดาหาร ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

4) การมอบรางวัลหมอดินอาสาดีเด่น จำนวน 4 สาขาและรางวัลการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน รางวัลการประกวดภาพถ่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภทข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561